Thinking Does Not Hurt

Veronika Valdova's portfolio

Availability of antiinfectives in the Czech Republic (Remedia, 2017)

Valdová V. Dostupnost antiinfektiv v České republice. Remedia 2017; 27: 509–513.
Na Seznamu nepostradatelných léčiv Světové zdravotnické organizace figuruje 119 antiinfektiv, z nichž v České republice není registrováno 29. Dalších 10 léčiv je registrováno, ale neobchodováno. Dostupnost antibiotik a dalších nezbytných léčiv má přímý dopad na klinickou praxi. Příkladem je aktualizovaný postup pro léčbu sepse a septického šoku, který doporučuje deeskalaci a zacílení na identifikovaný patogen ihned po jeho identifikaci z důvodu snížení zátěže pro organismus pacienta. Aktualizované léčebné postupy je nutno brát v úvahu při sestavování národních seznamů nepostradatelných léčiv. Z nepostradatelných tuberkulostatik a antivirotik chybějí v ČR některé fixní kombinace určené pro první linii léčby tuberkulózy a HIV/AIDS. Padělky léčivých přípravků a nedoléčené infekce jsou hlavními příčinami vzniku multirezistentních kmenů původce tuberkulózy. Z hyperimunních sér v ČR chybí sérum proti záškrtu. Vakcíny se potýkají s celosvětovým nedostatkem v důsledku délky a náročnosti výroby. Klíčová slova: antiinfektiva – nepostradatelná léčiva – dostupnost léčiv – nedostatek léčiv – tuberkulóza – HIV/AIDS – sepse.

Valdova V. Availability of antiinfectives in the Czech Republic. Remedia 2017; 27: 509–513.
The World Health Organization (WHO) lists 119 antiinfectives on the list of essential medicines. Of these, 29 are not registered in the Czech Republic,
and another 10 are registered but not marketed. Availability of antimicrobials and other essential medicines directly affects clinical practice. One such example is the newly revised guidelines for the treatment of sepsis and septic shock, which recommends deescalation of antibiotic treatment and targeting the causative pathogen immediately after its identification to minimize toxicity to the patient’s metabolism. Newly compiled national lists of essential medicines shall consider revised treatment guidelines and not just the WHO list. Some fixed combinations of anti-tuberculars and antiretrovirals for first-line treatment of HIV/AIDS are unavailable in the Czech Republic. Counterfeit drugs and undertreated infections are the main drivers of microbial resistence. Diphtheria antitoxin and rabies immunoglobulin are the only immune sera unavailable in the Czech Republic. Shortage of vaccines occurs globally as a result of complexity and length of the manufacturing process. Key words: antiinfectives – essential medicines – availability of medicines – drug shortages – tuberculosis – HIV/AIDS – sepsis.